คำสั่งโรงเรียน
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
2/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบpre-o-net. ปีการศึกษา2562 นายบือราเฮง สุแนแดวอ 09 ม.ค. 2563
1/2563 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค เพียงฤทัย แก้วมีศรี 02 ม.ค. 2563