บันทึกข้อความ
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
6/2563 ขออนุญาตดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมเเละสนับสนุนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพผู้เรียน I-NET นางสาวมูยาฮีด๊ะ รอฮิง 15 ม.ค. 2563
5/2563 ขออนุญาตนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไปตรวจความบกพร่องทางการเรียนรู้ นางสาวภาเมละห์ เจะมะสอง 13 ม.ค. 2563
4/2563 ขออนุญาตไปราชการ นายทวี สมหวัง 13 ม.ค. 2563
3/2563 ขออนุญาตไปราชการ นายสุริยะ พูลพิพัฒน์ 10 ม.ค. 2563
2/2563 สหกรณ์โรงเรียนบ้านสุโสะขออนุมัติมอบจักรยานในการจัดงานวันเด็กประจำปี 2563 นางสาวแวเสาะห์ มาหิงตะ 07 ม.ค. 2563
1/2563 ส่งมอบงานจ้างและขอเบิกเงิน นางบุษรา แก้วโรจน์ 02 ม.ค. 2563