บันทึกข้อความ
เลขที่ เรื่อง ผู้เสนอ ว/ด/ป
179/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาโรงเรียน (วิทยากรอิสลาม) นายอับดุลเลาะ มะซง 30 ก.ค. 2563
178/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาโรงเรียน (วิทยากรอิสลาม) นายพีระพัฒน์ ดิสะธรรม 30 ก.ค. 2563
177/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาโรงเรียน (วิทยากรอิสลาม) นางสาวรอวียะห์ เปาะจิ 30 ก.ค. 2563
176/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาโรงเรียน (วิทยากรอิสลาม) นางสาวมูยาฮีดะห์ รอฮิง 30 ก.ค. 2563
175/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาโรงเรียน (วิทยากรอิสลาม) นางนูไรดา มากาเต 29 ก.ค. 2563
174/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาโรงเรียน (วิทยากรอิสลาม) นางสาวแวเสาะห์ มาหิงตะ 29 ก.ค. 2563
173/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาโรงเรียน (วิทยากรอิสลาม) นายมะซบรีย์ ขะรีดทัดมา 29 ก.ค. 2563
172/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา (นายการรียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 ก.ค. 2563
171/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ พีระพัฒน์ ดิสะธรรม 26 ก.ค. 2563
171/2563 ขออนุญาตไปราชการ นางสาวภาเมละห์ เจะมะสอง 24 ก.ค. 2563
170/2563 ขออนุญาตไปราชการ นางสาวภาเมละห์ เจะมะสอง 24 ก.ค. 2563
169/2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาโรงเรียน นางสาวภาเมละห์ เจะมะสอง 24 ก.ค. 2563
168/2563 ขออนุญาตไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-net) นายสิทธิชัย ตีบยอ 16 ก.ค. 2563
167/2563 ร่วมทำบุญเนื่องจากบิดาของนักเรียนเสียชีวิต นางสาวมนัสดา เจะมะสอง 16 ก.ค. 2563
166/2563 ขออนุญาตจัดโครงการพัฒนาอาคารและสถานที่โรงเรียนบ้านสุโสะ ประจำปีการศึกษา 2563 นายสิทธิชัย ตีบยอ 10 ก.ค. 2563
165/2563 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน นางสาวยาวาเห มูลัดสีจิง 10 ก.ค. 2563
164/2563 รายงานจ้างเหมาบริการผู้สอนอิสลามศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
163/2563 รายงานจ้างเหมาบริการผู้สอนอิสลามศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 30 มิ.ย. 2563
162/2563 รายงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 มิ.ย. 2563
161/2563 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายการียา แลมันเส็น) นางบุษรา แก้วโรจน์ 29 มิ.ย. 2563