สถิติมาเรียน วันที่ 2 ตุลาคม 2563
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
รวม